Hizmetlerimiz

Deniz Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim

Tam Tasdik / Mali Danışmanlık

3568 sayılı Kanuna göre gerçek kişiler ile şahıs ve sermaye şirketleri yıllık faaliyetlerini Yeminli Mali Müşavirler vasıtasıyla denetleyip, tasdik işlemine tabi tutabilirler. Yarı kamu görevlisi durumunda olan Yeminli Mali Müşavirlere yapılan bu denetim ve tasdik işlemleri Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan denetim ve inceleme olarak kabul görmektedir. Tasdik işleminin temelini Mali Müşavirlerin firma yönetici ve ortaklarıyla birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluk taşıması gerçeği oluşturmaktadır. Bu sorumluluk paylaşımı firma yönetici ve ortaklarının kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığı gibi üçüncü kişilerin firmaya duyduğu güveni kuvvetlendirmektedir.
Bu bağlamda mükelleflerimizin muhasebe sistemlerinin kurulması ve mali tabloların hazırlanmasında, şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, finans kurumlarına sunulan bilgi, belge ve raporların uluslararası muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmasına yönelik denetimler, ilgili mevzuat ve etik ilkeler içerisinde titizlikle yapılmaktadır.
Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik İşlemleri ile Tam Tasdik Raporunun Hazırlanması
 • Stopaj İadesi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Bağışıklarının Tasdiki
 • KDV İadesi Tasdik Raporları
 • Değer Artış Fonunun Sermayeye İlavesi
 • Sermayenin Ödendiğinin Dair Tespit Raporu
 • Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik işlemleri
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik işlemleri
 • Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri
 • İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
  Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 • Özel Amaçlı Raporlar TUBİTAK-TİDEB AR-GE Destek Raporu vb,
 • Dernek, tesis vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri

 

Bağımsız Dış Denetim

Bağımsız denetim hizmetleri, UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) göre hazırlanan finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır. Bu kapsamda verilen bağımsız denetim hizmetlerimiz,

 • TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
 • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
 • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

Vergi ve Revizyon Hizmetleri

 • Firma faaliyetine uygun muhasebe sistemi kurmak
 • Muhasebe biriminin kendi denetimini ve verimliliğini sağlayacak iş kontrol birimini oluşturmak,
 • Muhasebe biriminin yaptığı işlemlerin ve hazırladığı beyanname ile tabloların aylık düzenli denetimini yapmak,
 • Tespit edilen eksik ve noksanlıkların, hatalı uygulamaların mevzuata uygun düzeltilmesini sağlamak,
 • Vergi mevzuatında yer alan avantajların kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve bunları uygulatmak,
 • Muhasebe kayıtlarından, dönem sonu işlemlere ve mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm evrelerde muhasebe birimini denetlemek, yönlendirmek,
 • Mali tabloların doğru, mukayese edilebilir şekilde standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
 • Çok sık ve hızla değişen mevzuatı, müşavir firma olarak yorumlarımızı da katarak ilgililere zamanında sirküler yoluyla duyurmak.

 

Vergi Uyuşmazlıkları ve Hukuk Danışmanlığı

 • Vergi İncelemelerinde mükellef ile birlikte hareket etmek, her türlü bilgi desteği sunmak,
 • Uzlaşmalara fiilen katılmak, en iyi sonuçla uzlaşma sağlamak için destek sunmak,
 • Dava konusu edilen konularda, dilekçe hazırlamak, mahkemede teknik hususların izahını yapmak,
 • İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • İhtiyaç duyulduğu konularda (Resmi Kurumlara sunmak için) görüş hazırlamak ve sunmak
 • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, İş ve SGK Hukuku yazılı görüş ve öneriler sunmak.
 • Gümrüklerde alınan vergilere ilişkin uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık hizmeti sunulması

Teşvik Uygulama ve Destek Hizmetleri

Öngörülen desteklerden en efektif şekilde faydalanmak ve mevzuata uygunluk anlamında güvende olabilmeniz için şağıdaki konularda danışmanlık ve destek hizmeti veriyoruz.

 • Teşvik Belgeli Yatırımlar
 • Ar-Ge ve Yazılım Faaliyetleri
 • Gümrük ve Uluslararası Ticarette Teşvik Uygulamaları
 • Diğer Teşvikler

Yönetim Danışmanlığı

Şirketin yapısına göre değişen bu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Şirket ana sözleşmelerinde değişiklik
 • Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık
 • Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık
 • Yatırım projeleri hususunda danışmanlık
 • Halka Açılmaya yönelik işlemler
 • Hisse değerlemeleri yapma
 • Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama
 • Şirket kuruluş hizmetleri
 • Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de şube ve irtibat bürosu kurulumu
 • Şirket değerlendirmesi ve analizinin yapılması
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi ve iş planlarına dönüştürülmesi
 • Eğitimler
 • İç denetim
Mimar Sinan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Gazioğlu İş Merkezi No:123/4 Çekmeköy - İSTANBUL TÜRKİYE
Tel. : +90 216 416 90 60 (Pbx) Fax : +90 216 416 90 74